Integritetspolicy

CateringGourmet & CAFÉ GOURMET

Mat, Möten & Gemenskap...

Integritetspolicy

Integritetspolicy


Din personliga integritet är viktig för oss.

Här kan du se exempel på vilka personuppgifter som vi behandlar om dig, varför och hur vi gör det, varifrån vi fick dessa, vem som är involverad, och hur det är lagligt för oss att behandla dem.

Här förklarar vi hur vi behandlar dina personuppgifter och vad vi gör för att se till att din personliga integritet skyddas.

Vi uppmanar dig att läsa denna Integritetspolicy så att du kan göra informerade val!

Vänligen läs noggrant igenom denna Integritetspolicy - genom att fortsätta använda våra hemsidor och tjänster bekräftar du att du läst och förstått denna Integritetspolicy i dess helhet. Genom att läsa denna Integritetspolicy hoppas vi att du känner dig säker på att vi arbetar hårt för att leva upp till dina förväntningar.

Tveka inte att höra av dig om du har några frågor om denna Integritetspolicy eller om du har frågor om dina personuppgifter.

Du kan alltid kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande.

Catering Gourmet i Malmö AB, org nr 559043-1069, Carl Herslowsgatan 11D, 211 47 Malmö, Sverige


Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det betyder att t.ex. namn, adress, telefonnummer men också log data, krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer som är i livet.


Vad är behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna.

Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej.

Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.


Vem bör läsa denna Integritetspolicy?

Denna Integritetspolicy är relevant för alla som besöker våra hemsidor, använder våra tjänster, produkter eller annars interagerar med oss.


Kategorier av personuppgifter vi behandlar Identifikationsinformation:

t.ex. personnummer/organisationsnummer, kontaktinformation: t.ex. ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress eller motsvarande.

Informationen tillämpas endast till syfte för marknadsföring via mail, ingenting annat!


Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi kommer inte att behandla dina personuppgifter för en längre period än som är nödvändig för att uppfylla det ändamål för vilket de behandlas och som framgår av denna Integritetspolicy. Vi kommer enbart att behålla dina personuppgifter för att vi ska kunna följa tillämplig lag. Dina personuppgifter anonymiseras eller raderas i de fall de inte längre är relevanta i förhållande till det ändamål för vilket de samlades in. Det betyder t.ex. att vi enbart kommer att behålla dina personuppgifter så länge som det krävs för att vi ska kunna fullgöra avtalet och som krävs enligt tillämplig lag. Om vi behåller dina personuppgifter för annat ändamål än för att fullgöra avtalet, såsom för att fullgöra våra skyldigheter enligt regler om penningtvätt och terrorism, bokföringsändamål och kapitaltäckningskrav, kommer vi att behålla personuppgifterna bara om det är nödvändigt och enbart i enlighet med vad som följer av respektive lag och för respektive ändamål.

Nedan följer exempel på de lagringsperioder som vi tillämpar:

För att förebygga, upptäcka och utreda penningtvätt, terrorismfinansiering och bedrägeri: minst fem (5) år efter att affärsförbindelsen upphörde bokföringslag: sju (7) år Information om fullgörelse av ett avtal: upp till tio (10) år efter att kundrelationen upphörde för att kunna försvara möjliga krav.


Vad har du för möjlighet att säga ifrån (dvs dina rättigheter)?

Du har rättigheter och de är viktiga för oss.

Generellt så anser vi att du har en rätt att få dina personuppgifter behandlade i enlighet med dina förväntningar. Du har också rättigheter som följer av tillämplig lag. Nedan kan du läsa mer om dina rättigheter, i den följd som vi tror att de är mest relevanta för dig. De rättigheter som vi tror är mest relevanta för dig. Du har rätt att bli informerad om vissa detaljer om vår behandling av dina personuppgifter.

Vi tillhandahåller denna information genom denna Integritetspolicy. Du har en rätt att få en kopia på de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Du kan få en sådan kopia genom att kontakta oss. Du har rätt att begära rättelse avseende de personuppgifter som vi behandlar om dig om du ser att dessa inte är korrekta. Du har rätt att göra invändningar gällande vår behandling av dina personuppgifter. Vänligen notera att det finns undantag till rättigheterna nedan, vilket innebär att tillgång kan komma att nekas t.ex. i de fall vi är lagligen förhindrade att göra personuppgifterna tillgängliga.

Dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter:

Rätten till information du har rätt att bli informerad om hur vi behandlar personuppgifter om dig.

Vi gör detta genom denna Integritetspolicy.

Du kan emellertid alltid kontakta oss om du har ytterligare frågor.

Du har rätt att få tillgång till den information som vi har om dig.

Du har rätt att få en kopia på den information som vi har om dig. För ytterligare kopior förbehåller vi oss rätten att utkräva en skälig avgift baserad på våra administrativa kostnader. För att utöva denna rättighet, vänligen kontakta oss genom att följa instruktionerna nedan.

Denna rätt innebär att du har rätt att:

Få bekräftelse på vilka personuppgifter som vi behandlar om dig, få tillgång till dina personuppgifter, och få sådan ytterligare information om vår behandling (som motsvarar vad som framgår i denna Integritetspolicy) Vänligen notera att vi kan komma att begära ytterligare information om dig för att vi ska kunna identifiera dig och för att hantera din begäran på ett effektivt och säkert sätt. Det kan innebära att vi kommer att kräva att du skickar in en undertecknad kopia av giltig ID-handling. Vi tillser att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter raderas eller rättas.

Du har rätt att begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som vi behandlar om dig.

Rätt till radering av dina personuppgifter (”rätten att bli glömd”)Du har rätt till radering om:

personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats (och det inte längre föreligger någon ny laglig grund) din särskilda situation ger dig rätt att motsätta behandlingen som grundar sig på berättigat intresse (se mer nedan) och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen, grunden för behandlingen är samtycke och du återkallar ditt samtycke och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen, personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt. Det föreligger en rättslig förpliktelse för oss att radera personuppgifterna.


Copyright ©  All Rights Reserved 2015                                              info@cateringgourmet.se